Welcome
Advertising is the way great brands get to be great brands.
We Are Awesome Folow Us
Title Image
Home  /  Regulamin

1. Akceptacja Regulaminu

Niniejszy regulamin korzystania ze sklepu internetowego działającego pod domeną unitedsplinters.com (“Regulamin”) ma zastosowanie w przypadku przeglądania strony internetowej http://www. unitedsplinters.com (“Strona”) oraz w przypadku wszelkich zamówień złożonych przez konsumenta przez Stronę. Przeglądanie jakiejkolwiek zakładki lub innej części Strony oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Strony

a) W niniejszym Regulaminie, “UnitedSplinters” lub “My” oznacza Startup Capital sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 11/49, 00-052 Warszawa, Polska, zarejestrowana pod nr KRS 0000519732 w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS, REGON 147368499, NIP 5252592445, kapitał zakładowy 5.000 PLN), natomiast “Klient” lub „Ty” oznacza dowolny podmiot, który złożył zamówienie za pośrednictwem Strony działając w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisów prawa polskiego oraz europejskiego, a także dowolny podmiot, który przeglądał Stronę lub jakąkolwiek jej część.
b) Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem Strony Klient musi mieć co najmniej 18 lat.
c) Klienci nie będący konsumentami muszą najpierw skontaktować się z UnitedSplinters przez “Formularz Kontaktowy” zanim złożą zamówienie za pośrednictwem Strony, w celu uzgodnienia warunków sprzedaży.

3. Zmiany

UnitedSplinters może zmienić lub uzupełnić niniejszy Regulamin, zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych zanim rzeczone zmiany zostały wprowadzone na Stronie. Jeśli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub jego zmodyfikowaną wersję, powinien zaprzestać korzystania ze Strony.

4. Zamówienia

a) UnitedSplinters to sklep internetowy specjalizujący się w produktach artystycznych, który umożliwia jego klientom składanie zamówień za pośrednictwem Strony poprzez wypełnienie formularza zamówienia (dodanie towaru do koszyka, wybór rodzaju i miejsca dostawy oraz płatności) oraz jego akceptacje (przycisk „Zamawiam i płacę”).
b) Umowa sprzedaży towarów jest zawierana w chwili doręczenia mailowego potwierdzenia zamówienia wysłanego z adresu poczty elektronicznej: system [małpa] unitedsplinters.com.
c) Klient może odwołać zamówienie do chwili jego potwierdzenia przez UnitedSplinters poprzez przesłanie stosownej wiadomości przez formularz kontaktowy. Jeśli zamówienie zostało odwołane, UnitedSplinters zwróci wszelkie płatności poczynione przez Klienta lub podmiot przetwarzający płatności.
d) Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę.
e) UnitedSplinters przystąpi do realizacji zamówienia złożonego przez Stronę niezwłocznie po wysłaniu potwierdzenia zamówienia Klientowi.
f) W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony, Klient powinien mieć dostęp do sieci Internet, do przeglądarki internetowej oraz posiadać adres poczty elektronicznej.

5. Promocje

UnitedSplinters może od czasu do czasu udostępniać oferty specjalne (oraz wycofać je) na Stronie, które mogą podlegać korzystniejszym warunkom, niż oferty zwykłe umieszczone na Stronie na podstawie niniejszej Umowy, tego rodzaju warunki będą miały zastosowanie na czas trwania oferty specjalnej oraz względem towarów w nich wyszczególnionych.

6. Płatności

a) Ceny towarów udostępnianych na Stronie mają zastosowanie wyłącznie względem zamówień złożonych za pośrednictwem Strony.
b) Sprzedaż towarów przez UnitedSplinters podlega zwolnieniu kwotowemu od polskiego z podatku od towarów i usług (VAT), zatem ceny prezentowane na Stronie zawierają w sobie już wszelkie polskie podatki (o ewentualnych podatkach w kraju docelowym w przypadku przesyłek zagranicznych więcej w pkt. 8).
c) Następujące rodzaje płatności mogą być wykorzystane przy zamówieniach złożonych za pośrednictwem Strony:
– karty debetowe/kredytowe
– przelewy bankowe błyskawiczne online
w obu powyższych przypadkach płatności są obsługiwane przez PayU S.A.
– przelewy bankowe zwykłe

7. Reklamacje, Zwroty

a) Wszelkie reklamacje dotyczące Strony lub założonych zamówień powinny być kierowane na:
– unitedsplinters [małpa] gmail.com
– Startup Capital sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa
b) Zwroty powinny być przesyłane na następujący adres po poinformowaniu na piśmie lub mailowo: Startup Capital sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa

8. Dostawy oraz ewentualne cła

a) Termin dostawy towaru zależy od wybranej formy dostawy:
– najdalej 14 dni roboczych – w przypadku wybrania firmy kurierskiej
– najdalej 3 dni robocze – w przypadku wybrania Paczkomatu
– najdalej 30 dni roboczych – w przypadku zamówień zagranicznych (które są realizowane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej)
do powyższych terminów należy dodać nie więcej niż jeden dzień roboczy na przetworzenie zamówienia przez UnitedSplinters.
b) UnitedSplinters nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Klienta zamówienia w terminie, w szczególności nie zwraca kosztów zakupu.
c) Wszystkie zamówione towary są wysyłane z Polski, z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zatem odbiór towarów zamówionych z UnitedSplinters w następujących państwach nie wiąże się z koniecznością opłacenia cła:
wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, Andora, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Liechtenstein, Monako, Meksyk, Norwegia, Południowa Korea, Republika Południowej Afryki, San Marino, Szwajcaria, Turcja.
W pozostałych przypadkach Klient musi samodzielnie ustalić czy przesyłka podlega cłu. Klient musi przestrzegać wszystkich regulacji prawnych państwa odbioru zamówionego towaru z czym może wiązać się obowiązek opłacenia miejscowych podatków. Jeśli przesyłka podlega w państwie odbioru cłu, podatkom lub podobnym opłatom, ich koszt obciąża wyłącznie Klienta. Podobnie wszelkie procedury administracyjne wymagane przez państwo odbioru towaru muszą zostać samodzielnie spełnione przez Klienta.

9. Prawo do odstąpienia od umowy

a) Jeśli jesteś konsumentem z Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, masz prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem Strony w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania towarów.
b) Masz prawo skorzystać z powyższego uprawnienia do odstąpienia od umowy z jakiegokolwiek powodu lub bez podania powodu.
c) W celu skorzystania z rzeczonego uprawienia do odstąpienia musisz skontaktować się z UnitedSplinters:
– e-mailowo na: unitedsplinters [małpa] gmail.com
– pisemnie na: Startup Capital sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, wyraźnie oświadczając, że chcesz odstąpić od danej umowy sprzedaży towarów.
d) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
e) Oświadczenie można złożyć na formularzu, wedle następującego wzoru:

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja……………………………….niniejszym odstępuje od umowy sprzedaży zawartej z Startup Capital sp. z o.o. prowadzącą sklep internetowy działający pod domeną unitedsplinters.com, dotyczącej zamówienia nr ……………………………….
Miejscowość, data …………………………….
Imię i nazwisko………………………………………………………….

f) W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru, chyba że nastąpiło zmniejszenie jego wartości będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
g) Klient odsyła towar na własne ryzyko.
h) Niezwłocznie prześlemy Ci na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w oświadczeniu o odstąpieniu) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
i) W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient ma obowiązek zwrócić UnitedSplinters zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
j) Nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, UnitedSplinters zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, ale jeśli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez UnitedSplinters, dodatkowe koszty nie zostaną zwrócone.
k) Zwrot ceny sprzedaży towaru następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, w przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.
l) UnitedSplinters może wstrzymać się ze zwrotem ceny sprzedaży Klientowi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Dane osobowe

a) Kiedy Klient rejestruje konto w UnitedSplinters lub kiedy składa zamówienie, będzie zobowiązany do podania następujących danych osobowych:
– nazwa użytkownika, imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu komórkowego, adres e-mail – w przypadku konta Klienta
– imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu komórkowego, adres e-mail – w przypadku zamówienia złożonego przez niezarejestrowanego Klienta
b) Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą Startup Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kontakt do administratora:
– unitedsplinters [małpa] gmail.com
– Startup Capital sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa
c) Twoje powyższe dane będą przetwarzane przez UnitedSplinters w celu poprawnego prowadzenia Strony, w tym konta Klienta, zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży towarów i niniejszego Regulaminu, w szczególności ewentualnych zwrotów i innych reklamacji, a także w celach statystycznych. Twoje dane nie będą przetwarzane dłużej, niż konieczne do prowadzenia Strony lub wykonania umowy sprzedaży towarów lub do wykazania przed właściwymi organami poprawności rozliczenia podatków po stronie UnitedSplitners oraz nie dłużej niż konieczne do rozpatrzenia roszczeń, które mogą przysługiwać względem administratora danych osobowych, jednak nie dłużej, niż 10 (dziesięć) lat od przekazania danych administratorowi.
d) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 („RODO”), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
e) Masz prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
f) Zgodnie z regulacjami RODO masz prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, co nie będzie miało wpływu na wykonanie już zatwierdzonego zamówienia.
g) W przypadku żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania, powinieneś zlikwidować konto i zaprzestać używania Strony.
h) Używamy plików cookies. Są to małe pliki przechowywane w Twoim komputerze. Pozwalają nam monitorować aktywność internetową.
i) Nie sprzedajemy czy w inny sposób przenosimy Twoich danych do stron trzecich, co nie dotyczy zaufanych podmiotów trzecich, które pomagają nam prowadzić Stronę lub działalność gospodarczą (np. firma kurierska, biuro rachunkowe). Nie dotyczy to również przypadku przeniesienia do podmiotu trzeciego praw i obowiązków związanych ze Stroną, w sytuacji gdybyśmy chcieli scedować wszystkie prawa do Strony na osobę trzecią. Możemy również udostępnić Twoje dane osobowe, jeśli będziemy do tego zobowiązani prawem, przez sąd lub inny uprawniony organ władzy państwowej.

11. Odpowiedzialność

UnitedSplinters nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane okolicznościami stanowiącymi “siłę wyższą”, np. wojna, zamieszki, pożary, awarie prądu, zmiana prawa. Jeśli tego rodzaju okoliczności utrzymają się dłużej, niż miesiąc, obie strony mają prawa rozwiązać umowę sprzedaży towarów ze skutkiem natychmiastowym.

12. Cesja

Wszelkie prawa przyznane na podstawie niniejszego Regulaminu lub umowy sprzedaży towarów lub obowiązki z nimi związane nie mogą zostać przeniesione w jakikolwiek sposób przez Klienta, ale mogą być swobodnie cedowane przez UnitedSplinters, o ile takowa cesja nie uniemożliwia dostawy zamówionych towarów lub wykonania przez Klienta innych praw mu przysługujących na podstawie umowy sprzedaży towarów.

13. Linki

Strona może zawierać linki lub reklamy innych stron internetowych, usług, zasobów należących do osób trzecich, Klient powinien zachować ostrożność w korzystaniu ze stron osób trzecich.

14. Obowiązywanie

Jeśli postanowienie Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne, niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, nie będzie to miało wpływu na:
– ważność lub wykonalność w danej jurysdykcji jakiegokolwiek innego postanowienia Regulaminu,
– ważności lub wykonalności w innych jurysdykcjach tego lub innego postanowienia Regulaminu.
Regulamin zawiera wszystkie ustalenia stron dotyczące transakcji oraz kwestii w nim poruszonych.

15. Prawo właściwe

Niniejszy regulamin jest poddany prawu polskiemu.